www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Logo
Công nghệ thông tin - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 320 , ký túc xá tháng: 500.000 đ/tháng
Học phí: 26,360,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, ĐGNL HCM, ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D07, NLĐG, Điểm TB Học bạ 12
Điểm chuẩn 2023: 16.0 - 550.0 điểm , NLĐG: 550.0 điểm
Logo
Y khoa - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng: 500.000 đ/tháng
Học phí: 34,650,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: B00, NLĐG, Điểm TB Học bạ 12
Điểm chuẩn 2023: 15.0 điểm , NLĐG: 700.0 điểm
Logo
Thanh nhạc - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng: 500.000 đ/tháng
Học phí: 47,500,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Thi tuyển riêng, ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: N01, NLĐG, Điểm TB Học bạ 12
Điểm chuẩn 2023: 6.0 - 16.0 điểm , NLĐG: 550.0 điểm
Logo
Tiếng việt và văn hóa Việt Nam - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng: 500.000 đ/tháng
Học phí: 30,900,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Thi tuyển riêng, ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: C00, D01, D14, D15, NLĐG, Điểm TB Học bạ 12
Điểm chuẩn 2023: 15.0 điểm , NLĐG: 550.0 điểm
Logo
Quản trị khách sạn - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 80 , ký túc xá tháng: 500.000 đ/tháng
Học phí: 34,550,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Thi tuyển riêng, ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, C00, D01, A01, Điểm TB Học bạ 12
Điểm chuẩn 2023: 16.0 - 550.0 điểm
Logo
Marketing - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng: 500.000 đ/tháng
Học phí: 35,330,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Thi tuyển riêng, ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D07, NLĐG, Điểm TB Học bạ 12
Điểm chuẩn 2023: 15.0 điểm , NLĐG: 550.0 điểm
Logo
Tâm lý học - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng: 500.000 đ/tháng
Học phí: 34,650,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Thi tuyển riêng, ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: B00, C00, D01, D14, NLĐG, Điểm TB Học bạ 12
Điểm chuẩn 2023: 15.0 điểm , NLĐG: 550.0 điểm
Logo
Luật Kinh tế - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 220 , ký túc xá tháng: 500.000 đ/tháng
Học phí: 33,760,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D07, NLĐG, Điểm TB Học bạ 12
Điểm chuẩn 2023: 15.0 - 550.0 điểm , NLĐG: 18.0 điểm
Logo
Dược học - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 900 , ký túc xá tháng: 500.000 đ/tháng
Học phí: 34,570,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Thi tuyển riêng, ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, A01, D07, NLĐG, Điểm TB Học bạ 12
Điểm chuẩn 2023: 21.0 điểm , NLĐG: 600.0 điểm
Logo
Ngôn ngữ Trung Quốc - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 75 , ký túc xá tháng: 500.000 đ/tháng
Học phí: 42,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: D01, D04, D14, D15, NLĐG, Điểm TB Học bạ 12
Điểm chuẩn 2023: 16.0 - 550.0 điểm , NLĐG: 18.0 điểm
Logo
Truyền thông đa phương tiện - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng: 500.000 đ/tháng
Học phí: 32,540,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Thi tuyển riêng, ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: C00, D01, D14, D15, NLĐG, Điểm TB Học bạ 12
Điểm chuẩn 2023: 15.0 điểm , NLĐG: 550.0 điểm
Logo
Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng: 500.000 đ/tháng
Học phí: 32,540,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Thi tuyển riêng, ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: N05, NLĐG, Điểm TB Học bạ 12
Điểm chuẩn 2023: 15.0 điểm , NLĐG: 550.0 điểm
Logo
Công nghệ kỹ thuật Hóa học - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 120 , ký túc xá tháng: 500.000 đ/tháng
Học phí: 26,240,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Thi tuyển riêng, ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, A01, D07, NLĐG, Điểm TB Học bạ 12
Điểm chuẩn 2023: 15.0 điểm , NLĐG: 550.0 điểm
Logo
Ngôn ngữ Anh - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 320 , ký túc xá tháng: 500.000 đ/tháng
Học phí: 42,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: D01, D14, D15, NLĐG, Điểm TB Học bạ 12
Điểm chuẩn 2023: 15.0 - 550.0 điểm , NLĐG: 18.0 điểm
Logo
Thiết kế đồ họa - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng: 500.000 đ/tháng
Học phí: 36,300,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: H00, H07, V00, V01, NLĐG, Điểm TB Học bạ 12
Điểm chuẩn 2023: 15.0 - 550.0 điểm , NLĐG: 18.0 điểm
Logo
Du lịch - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng: 500.000 đ/tháng
Học phí: 32,540,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Thi tuyển riêng, ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: C00, D01, D14, D15, NLĐG, Điểm TB Học bạ 12
Điểm chuẩn 2023: 15.0 điểm , NLĐG: 550.0 điểm
Logo
Quan hệ công chúng - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng: 500.000 đ/tháng
Học phí: 34,650,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: C00, D01, A01, D04, D14, NLĐG
Điểm chuẩn 2023: 15.0 điểm , NLĐG: 550.0 điểm
Logo
Điều dưỡng - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 280 , ký túc xá tháng: 500.000 đ/tháng
Học phí: 30,860,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Thi tuyển riêng, ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, A01, D07, NLĐG, Điểm TB Học bạ 12
Điểm chuẩn 2023: 19.0 điểm , NLĐG: 550.0 điểm
Logo
Y học dự phòng - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng: 500.000 đ/tháng
Học phí: 37,600,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: ĐGNL HCM, ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: B00, NLĐG, Điểm TB Học bạ 12
Điểm chuẩn 2023: 19.0 điểm , NLĐG: 550.0 điểm
Logo
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 150 , ký túc xá tháng: 500.000 đ/tháng
Học phí: 25,970,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Thi tuyển riêng, ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D07, NLĐG, Điểm TB Học bạ 12
Điểm chuẩn 2023: 15.0 điểm , NLĐG: 550.0 điểm