www.tuyensinhhot.com
Cổng thông tin Giáo dục hướng nghiệp Quốc gia 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Văn bản bộ LĐTBXH

LUẬT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 2014

LUẬT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 2014

LUẬT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP Luật số: 74/2014/QH13 : Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2014 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật giáo dục nghề nghiệp. Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định… Continue reading LUẬT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 2014