www.tuyensinhhot.com
Cổng thông tin Giáo dục hướng nghiệp Quốc gia 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trình độ đại học

DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

DANH MỤC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO CẤP IV TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC(Ban hành kèm theo Thông tư số  24/2017/TT–BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 1. Ngành đào tạo là tập hợp những kiến thức, kỹ năng chuyên Nôn liên quan đến một lĩnh vực khoa học hay một lĩnh vực hoạt động nghề… Continue reading DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

DANH MỤC CÁC NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

DANH MỤC CÁC NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

DANH MỤC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO CẤP IV TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2017/TT–BGDĐTngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 1. Ngành đào tạo là tập hợp những kiến thức, kỹ năng chuyên môn liên quan đến một lĩnh vực khoa học hay một lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp nhất… Continue reading DANH MỤC CÁC NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC