Tìm hiểu về Ngành Luật Quốc tế


Luật quốc tế là hệ thống các nguyên tắc và quy phạm pháp luật, được các quốc gia và chủ thể khác của luật quốc tế thỏa thuận tạo dựng nên, trên cơ sởPháp luật >> Luật >> Luật quốc tế