www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Văn bản liên ngành

Văn bản liên ngành

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——-
Số: 2879/LĐTBXH-TCGDNN
V/v: Đổi mới và tăng cường công tác truyền thông về giáo dục nghề nghiệp
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2018

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 19/12/2017, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có công văn số 5366/LĐTBXH-TCGDNN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp. Với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, nhận thức của xã hội về dạy nghề, học nghề ở nhiều địa phương đã có sự chuyển biến tích cực, thu hút được sự quan tâm của người dân, xã hội, doanh nghiệp đối với hệ thống giáo dục nghề nghiệp.

Tuy nhiên việc triển khai thực hiện ở các địa phương chưa đồng đều, một số địa phương chưa có sự phối hợp, vào cuộc tích cực, đồng bộ của các đơn vị liên quan; việc chọn trường, chọn nghề, tư vấn nghề nghiệp tương lai còn gặp khó khăn do thông tin không đầy đủ. Nhiều mô hình đào tạo có hiệu quả, chất lượng cao, nhiều gương điển hình tiên tiến trong giáo dục nghề nghiệp chưa được biết đến một cách rộng rãi trong xã hội…

Để làm tốt hơn nữa công tác giáo dục nghề nghiệp, tạo chuyển biến mạnh mẽ công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông vào học các trình độ giáo dục nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và địa phương, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông về giáo dục nghề nghiệp theo công văn số 5366/LĐTBXH-TCGDNN ngày 19/12/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, truyền tải một cách đầy đủ, hiệu quả về vị trí, vai trò, chính sách của hệ thống giáo dục nghề nghiệp đến người dân, doanh nghiệp và các chủ thể liên quan trong xã hội.

2. Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông trên địa bàn; chỉ đạo cơ quan quản lý giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại địa phương phối hợp với ngành giáo dục triển khai các hoạt động giáo dục hướng nghiệp định hướng phân luồng học sinh trung học theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025”

3. Giới thiệu về ứng dụng Chọn nghề – Chọn trường trên thiết bị di động do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) cung cấp đến các trường THCS, THPT để học sinh, phụ huynh biết và có thêm kênh thông tin tìm hiểu đầy đủ hơn về giáo dục nghề nghiệp, với các nội dung cụ thể như: Mô tả nghề, các nhiệm vụ chủ yếu của nghề, vị trí việc làm của nghề, các ngành/ nghề liên quan, các môđun môn học chính, yêu cầu đối với người học, ai phù hợp với nghề, chi phí đào tạo, danh sách các cơ sở đào tạo, cơ hội việc làm sau tốt nghiệp, thu nhập bình quân, triển vọng phát triển…. (tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng tại Website: http://gdnn.gov.vn Menu Tài nguyên/Văn phòng).

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Cơ quan chủ quản của cơ sở GDNN ở TW (phối hợp chỉ đạo);
– Văn phòng Bộ, TTTT;
– Cổng TTĐT: Bộ LĐTBXH, TCGDNN;
– Lưu: VT, TCGDNN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quân