Tìm hiểu về sư phạm lịch sử


Sư phạm Lịch sử là chuyên ngành sư phạm đào tạo cử nhân về khoa học Lịch sử có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có kiến thức sâu rộng vàKhoa học giáo dục và đào tạo giáo viên >> Đào tạo giáo viên >> Sư phạm Lịch sử