Tìm hiểu về nghề quan hệ quốc tế


Công tác của các chuyên viên quan hệ quốc tế vô cùng phong phú đa dạng. Dưới đây chỉ liệt kê ra một vài công tác tiêu biểu của các chuyên viên quan hệKhoa học xã hội và hành vi >> Khoa học chính trị >> Quan hệ quốc tế

Tìm hiểu về ngành quan hệ quốc tế


Quan hệ quốc tế là một ngành của chính trị học, nghiên cứu về ngoại giao và các vấn đề toàn cầu giữa các nước thông qua những hệ thống quốc tế, baoKhoa học xã hội và hành vi >> Khoa học chính trị >> Quan hệ quốc tế