Logo

Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

Mã trường: DDM

Tuyển sinh năm 2021

Quản trị kinh doanh

7340101
Đại Học
Quản trị kinh doanh tổng hợp ,Quản trị dịch vụ - Du lịch – Khách sạn – Lữ hành
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Từ tháng 3/2020 đến tháng 11 năm 2020

Từ tháng 3/2020 đến tháng 11 năm 2020

Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
A00, A01, D01, D07
Xét Học Bạ A00:16.0 A01:16.0 D01:16.0 D07:16.0 Xét ĐTN THPT A00:13.0 A01:13.0 D01:13.0 D07:13.0
50
11,700,000 VNĐ/năm
dhcnqn@qui.edu.vn

Yên Thọ, Đông Triều, Quảng Ninh, phường, Yên Thọ, quận Đông Triều, Quảng Ninh