Logo

Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu

Mã trường: BVU

Tuyển sinh năm 2021

Logistic và quản trị chuỗi cung ứng

7510605
Đại Học
Tổ chức quản lý cảng - Xuất nhập khẩu - Giao nhận vận tải quốc tế
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT , Xét Học Bạ
A00, C00, D01, C04
Xét ĐTN THPT A00:14.0 C00:14.0 C04:14.0 D01:14.0 Xét Học Bạ A00:16.5 C00:16.5 C04:16.5 D01:16.5
150
21,600,000 VNĐ/năm
dhbrvt@bvu.edu.vn

80 Trương Công Định, phường, 3, quận Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu