Logo

Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu

Mã trường: BVU

Tuyển sinh năm 2021

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

7510201
Đại Học
Cơ điện tử ,Cơ khí chế tạo máy
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT , Xét Học Bạ
A00, A03, D01, A04
Xét ĐTN THPT A00:14.0 A03:14.0 A04:14.0 D01:14.0 Xét Học Bạ A00:16.5 A03:16.5 A04:16.5 D01:16.5
150
21,600,000 VNĐ/năm
dhbrvt@bvu.edu.vn

80 Trương Công Định, phường, 3, quận Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu