Logo

Công nghệ kỹ thuật môi trường

7510406
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, A01, B00, D01
Xét ĐTN THPT A00:14.2 A01:14.2 B00:14.2 D01:14.2
30
11,700,000 VNĐ/năm
ts@capnhatsau

48 Cao Thắng, phường, Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng