Logo

Công nghệ thông tin

7480201
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, A01, D01, D90
Xét ĐTN THPT A00:20.55 A01:20.55 D01:20.55 D90:20.55
150
11,700,000 VNĐ/năm
ts@capnhatsau

48 Cao Thắng, phường, Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng