Logo

Sinh học ứng dụng

7420203
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, B00, D01, A01

Xét ĐTN THPT

A00:14.15 A01:14.15 B00:14.15 D01:14.15
30
11,700,000 VNĐ/năm
ts@capnhatsau

48 Cao Thắng, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Đà Nẵng