Logo

Trường Đại học kiến trúc Đà Nẵng

Mã trường: KTD

Tuyển sinh năm 2021

Ngôn ngữ Anh

7220201
Đại Học
Tiếng Anh biên - phiên dịch ,Tiếng Anh du lịch
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A01, D01, D14, D15
Xét ĐTN THPT A01:14.0 D01:14.0 D14:14.0 D15:14.0
150
18,200,000 VNĐ/năm
infor@dau.edu.vn

566 Núi Thành, phường, Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng