Logo
Thiết kế trang Web - Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (HOTECH)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 30 , ký túc xá tháng: 0 , Trường công lập

Học phí:

6,450,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Tài chính – Ngân hàng - Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (HOTECH)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 30 , ký túc xá tháng: 0 , 30

Học phí:

6,450,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Công nghệ thông tin - Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (HOTECH)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 150 , ký túc xá tháng: 0 , 150

Học phí:

6,450,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Công nghệ thông tin - Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (HOTECH)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 30 , ký túc xá tháng: 0 , Trường công lập

Học phí:

6,450,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Tiếng Anh - Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (HOTECH)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 120 , ký túc xá tháng: 0 , Trường công lập 120

Học phí:

6,450,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Marketing - Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (HOTECH)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 30 , ký túc xá tháng: 0 , Trường công lập

Học phí:

6,450,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Kế toán - Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (HOTECH)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 180 , ký túc xá tháng: 0 , 180

Học phí:

6,450,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Quản lý toà nhà - Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (HOTECH)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 30 , ký túc xá tháng: 0 , Trường công lập

Học phí:

6,450,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
May thời trang - Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (HOTECH)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 30 , ký túc xá tháng: 0 , Trường công lập

Học phí:

6,450,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Hệ thống thông tin - Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (HOTECH)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 30 , ký túc xá tháng: 0 , 30

Học phí:

6,450,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ