Logo
Công nghệ kỹ thuật cơ khí - Cao đẳng công nghệ Thủ Đức (TDC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 250 , ký túc xá tháng: 300000 , Trường công lập

Học phí:

10,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Du lịch ( HD du lịch, quản trị NH-KS) - Cao đẳng Sài gòn gia định (SGC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: 500.000 VNĐ/tháng

Học phí:

10,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Luật - dịch vụ pháp lý - Cao đẳng Sài gòn gia định (SGC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: 500.000 VNĐ/tháng

Học phí:

10,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông - Cao đẳng công nghệ Thủ Đức (TDC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: 300000 , Trường công lập

Học phí:

10,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Điện tử công nghiệp - Cao đẳng công nghệ Thủ Đức (TDC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 40 , ký túc xá tháng: 300000 , Trường công lập

Học phí:

10,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Công nghệ thông tin - Cao đẳng công nghệ Thủ Đức (TDC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 280 , ký túc xá tháng: 300000 , Trường công lập

Học phí:

10,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Quản trị doanh nghiệp - Cao đẳng Sài gòn gia định (SGC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: 500.000 VNĐ/tháng

Học phí:

10,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Sư phạm mầm non - Cao đẳng Sài gòn gia định (SGC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: 500.000 VNĐ/tháng

Học phí:

10,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử - Cao đẳng công nghệ Thủ Đức (TDC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 95 , ký túc xá tháng: 300000 , Trường công lập

Học phí:

10,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Logistic (chuỗi cung ứng) - Cao đẳng công nghệ Thủ Đức (TDC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 80 , ký túc xá tháng: 300000 , Trường công lập

Học phí:

10,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ