Logo
Công nghệ thông tin - Cao đẳng kinh tế TPHCM (HCE)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 0 , ký túc xá tháng: 0 , Trường công lập

Học phí:

9,900,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Kiểm toán - Cao đẳng kinh tế TPHCM (HCE)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 0 , ký túc xá tháng: 0 , Trường công lập

Học phí:

9,900,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Hướng dẫn du lịch - Cao đẳng kinh tế TPHCM (HCE)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: 0 , Trường công lập

Học phí:

9,900,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01

Điểm chuẩn:

0.0 điểm
Logo
Kế toán - Cao đẳng kinh tế TPHCM (HCE)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 350 , ký túc xá tháng: 0 , Trường công lập

Học phí:

9,900,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01

Điểm chuẩn:

0.0 điểm
Logo
Quản lý công nghiệp - Cao đẳng kinh tế TPHCM (HCE)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 0 , ký túc xá tháng: 0 , Trường công lập

Học phí:

9,900,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Công tác xã hội - Cao đẳng kinh tế TPHCM (HCE)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 100 , ký túc xá tháng: 0 , Trường công lập

Học phí:

9,900,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

C00, C14, D01, D66

Điểm chuẩn:

0.0 điểm
Logo
Logistics - Cao đẳng kinh tế TPHCM (HCE)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 100 , ký túc xá tháng: 0 , Trường công lập

Học phí:

9,900,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01

Điểm chuẩn:

0.0 điểm
Logo
Kinh doanh thương mại - Cao đẳng kinh tế TPHCM (HCE)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 150 , ký túc xá tháng: 0 , Trường công lập

Học phí:

9,900,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01

Điểm chuẩn:

0.0 điểm
Logo
Tiếng anh - Cao đẳng kinh tế TPHCM (HCE)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 200 , ký túc xá tháng: 0 , Trường công lập

Học phí:

9,900,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

A01, D01

Điểm chuẩn:

0.0 điểm
Logo
Tài chính ngân hàng - Cao đẳng kinh tế TPHCM (HCE)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 0 , ký túc xá tháng: 0 , Trường công lập

Học phí:

9,900,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ