Logo
Khoa học hàng hải (Vận hành khai thác máy tàu thủy) - Trường Đại học giao thông vận tải TPHCM (UT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 60 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,600,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01

Điểm chuẩn:

14.0 điểm
Logo
Thuỷ văn học - Trường Đại học tài nguyên môi trường TPHCM (HCMUNRE)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

A00, A01, B00, D01

Điểm chuẩn:

14.0 - 18.0 điểm
Logo
Thủy văn học - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (hunre)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 40 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

A00, A01, B00, D01

Điểm chuẩn:

14.0 điểm
Logo
Thuỷ văn học - Trường Đại học Thủy lợi (tlu)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng:

Học phí:

8,250,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Tuyển thẳng

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D07

Điểm chuẩn:

14.0 điểm