Logo
Kế toán doanh nghiệp - Trường Cao đẳng du lịch Nha trang (NTC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

8,660,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Tin học ứng dụng - Trường Cao đẳng Văn hóa NT và Du lịch Sài Gòn (SAIGONART)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

19,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Tiếng anh - Trường Cao đẳng Văn hóa NT và Du lịch Sài Gòn (SAIGONART)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

19,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Thư ký - Trường Cao đẳng Văn hóa NT và Du lịch Sài Gòn (SAIGONART)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

19,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Quản trị lễ tân - Trường Cao đẳng du lịch Nha trang (NTC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

8,660,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
CN Văn hóa du lịch - Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (NOIVU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 160 , ký túc xá tháng:

Học phí:

8,466,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét tuyển thẳng, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

C00, D01, C20, D15

Điểm chuẩn 2020:

18.0 - 21.0 điểm
Logo
Hướng dẫn du lịch - Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ (CTC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

7,200,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Việt Nam học - Trường Đại học Quảng Nam (QuangNam)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 270 , ký túc xá tháng:

Học phí:

9,200,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

C00, D01, C20

Điểm chuẩn 2020:

13.0 - 15.0 điểm
Logo
Quản trị du lịch và khách sạn - Trường Cao đẳng Broward (BROWARD)

Cao Đẳng, Chính quy , Mỹ (USA) , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

132,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Du lịch sinh thái - Trường Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 2 ) (VNUF2)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 30 , ký túc xá tháng:

Học phí:

9,360,000 VNĐ/năm