Tìm hiểu về ngành điều dưỡng


Đây là ngành đào tạo người điều dưỡng trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xâySức khỏe >> Điều dưỡng- hộ sinh >> Điều dưỡng

Tìm hiểu về nghề điều dưỡng


Ngành Điều đưỡng là một nghề nghiệp trong hệ thống y tế nhằm bảo vệ, chăm sóc một cách tối ưu nhất về sức khỏe, dự phòng bệnh qua chẩn đoán và điềuSức khỏe >> Điều dưỡng- hộ sinh >> Điều dưỡng

Tìm hiểu về ngành hộ sinh


Đây là chuyên ngành y tế đào tạo người hộ sinh trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năngSức khỏe >> Điều dưỡng- hộ sinh >> Hộ sinh