Logo

Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu

Mã trường: BVU

Tuyển sinh năm 2021

Công nghệ thông tin

7480201
Đại Học
Quản trị mạng và an toàn thông tin ,Lập trình ứng dụng di động và game ,Công nghệ thông tin
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT , Xét Học Bạ
A10, A00, A01, A04
Xét ĐTN THPT A00:14.0 A01:14.0 A04:14.0 A10:14.0 Xét Học Bạ A00:16.5 A01:16.5 A04:16.5 A10:16.5
150
21,600,000 VNĐ/năm
dhbrvt@bvu.edu.vn

80 Trương Công Định, phường, 3, quận Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu