Logo

Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu

Mã trường: BVU

Tuyển sinh năm 2021

Đông phương học

7310608
Đại Học
Ngôn ngữ Nhật Bản ,Ngôn ngữ hàn quốc
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT , Xét Học Bạ
C20, C00, D01, C19
Xét ĐTN THPT C00:14.0 C19:14.0 C20:14.0 D01:14.0 Xét Học Bạ C00:16.5 C19:16.5 C20:16.5 D01:16.5
200
21,600,000 VNĐ/năm
dhbrvt@bvu.edu.vn

80 Trương Công Định, phường, 3, quận Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu