Logo

Công nghệ kỹ thuật giao thông

7510104
Đại Học
Xây dựng cầu đường
Chính quy
4 năm
Việt Nam

cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, D01, A16, D90
Xét ĐTN THPT A00:14.08 A16:14.08 D01:14.08 D90:14.08
50
11,700,000 VNĐ/năm
ts@capnhatsau

48 Cao Thắng, phường, Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng